Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206 УКРАЇНА
ЗАПОРІ3ЬКА MICЬKA РАДА
РІШЕННЯ
м. Запоріжжя


1span style=  Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної адміністрації Позднякова О.О.nbsp;text-align: right; 3 Розпорядження набирає чинності після оприлюднення в засобах масової інформації.  3. Автозаводська, 4                                                            -    1 місце;text-align: center;8.02.2011                                                                                                                             № 34

Про затвердження Програми розвитку
та підтримки малого підприємництва
у м. Запоріжжі на 2011-2012 рокиКеруючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Законів України «Про державну підтримку малого підприємництва», «Про Національну Програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», «Про державні цільові програми» та з метою сприяння розвитку та підтримки малого підприємництва у місті Запоріжжі Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
1 Затвердити Програму розвитку та підтримки малого підприємництва у м. Запоріжжі на 2011-2012 роки (додається).
2 Головам районних адміністрацій, начальникам управлінь, відділів, комітетів Запорізької міської ради:
2.1 Забезпечити здійснення комплексу заходів щодо реалізації завдань Програми.
2.2 Щоквартально, до 05 числа наступного за звітним кварталом місяця, надавати до управління розвитку підприємництва, торгівлі та послуг міської ради звіт про хід виконання заходів Програми.
3 Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гриценка В.В. та постійну комісію міської ради з питань розвитку підприємництва, торгівлі, побутового обслуговування населення та захисту прав споживачів (Петров Р.Б.).


Міський голова                                                                                                                                 О.Ч.Сін

 

 Програма розвитку та підтримки малого підприємництва у місті Запоріжжі на 2011-2012 роки

 Паспорт Програми 

1 Назва:

Програма розвитку та підтримки малого підприємництва у м. Запоріжжі на 2011-2012 роки.

 

2 Підстави для прийняття рішення про розробку Програми:

Закони України: від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні, від 19.10.2000 №2063-ІІІ «Про державну підтримку малого підприємництва», від 21.12.2000 №2157-ІІІ «Про Національну Програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», від 11.09.2003 №1160-ІV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», від 15.05.2003 №755-ІV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»; від 06.09.2005 №2806-ІV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», від 18.03.2004 №1621-ІV «Про державні цільові програми», Постанова Кабінету Міністрів України «Про затверMsoNormalдження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року», доручення Кабінету Міністрів України від 20.05.2010 №27479/1/1-10 щодо розробки регіональних програм підтримки малого підприємництва на 2011-2012 роки, розпорядження голови облдержадміністрації від 29.06.2010 № 196 «Про розробку проекту Комплексної програми розвитку малого підприємництва в Запорізькій області на 2011-2012 роки» та інші законодавчі та нормативні акти, що стосуються окремих сфер підприємницької діяльності та пріоритетних напрямів розвитку м. Запоріжжя.

Програма на 2011–2012 роки пов’язана з Програмою соціально-економічного та культурного розвитку м. Запоріжжя та є логічним продовженням Запорізької міськоp class=ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДАnbsp; lang=ї програми розвитку та підтримки малого підприємництва на 2009–2010 роки. 

 3 Замовник Програми: 

Запорізька міська рада.

 4 Розробники Програми:

Управління розвитку підприємництва, торгівлі та послуг міської ради  за участю управлінь, відділів, комітетів, районних адміністрацій Запорізької міської ради; члени міської координаційної ради з питань розвитку підприємництва.

 5 Виконавці Програми:

Упр авління, відділи, комітети, районні адміністрації Запорізької міської ради, ЗапорізьВнести такі доповнення до розпорядження голови районної адміністрації від 18.07.2011 № 272р «Про порядок розміщення на території району пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об’єктів з надання послуг поза приміщеннями» (зі змінами):MsoNormal lang=кий міський фонд підтримки підприємництва, Запорізька торгово-промислова палата, Запорізький міський центр зайнятості, Запорізький центр наp class=уки, інновацій та інформатизації, ЗОСПП(Р) «Потенціал», члени міської координаційної ради з питань розвитку підприємницnbsp;/ptd width= valign= /tdtop valign=/tdtopтва.

1 Вступ 

Роль малого підприємництва у забезпеченні розвитку конкурентного середовища, зайнятості та доходів населення здобула визнання на всіх рівнях. Малі підприємства - одна з основних рушійних сил інновацій, зайнятості, а також соціальної та локальної інтеграції до Європи.

Малі підприємства відіграють одну з провідних ролей у розвитку приватного сектора та стали важливим чинником сталого економічного зростання, створення нових робочих місць, зміцнення економіки регіонів.

Розвиток підприємництва є стратегічною необхідністю підвищення економічної та соціальної стабільності міста. Рівень розвитку малого та середнього підприємництва є одним з найвідповідальніших критеріїв оцінки результатів діяльності місцевої влади та проголошується державою як один із пріоритетів державної політики.

Необхідність державної підтримки малого підприємництва, викликана тим, що цей сектор економіки є найбільш вразливим до таких несприятливих факторів, як невизначеність економічної стратегії, податкове навантаження, інфляційhr /pний тиск, конкуренція великих корпорацій, тощо.

У зв’язку з цим державна регіональна політика в сфері підприємництва повинна бути спрямована на створення умов для підвищення конкурентоспроможності малого підприємництва як основи йоtd width= 489MsoNormalMsoNormalго динамічного розвитку.

Інструментом реалізації державної політики розвитку малого підприємництва на місцевому рівні є Програма розвитку та підтримки малого підприємництва у м. Запоріжжі на 2011-2012 роки, головною метою якої є створення сприятливих умов для активізації підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату, забезпечення конкурентоспроможності  малого і середнього підприємництва, підвищення його ролі у вирішенні завдань соціально-економічного розвитку міста.

Розробка міської Програми на 2011-2012 роки здійснювалась з урахуванням основних положень Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні, Програми економічних реформ України на 2010–2014 роки, Європейської хартії для малих підприємств та Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2015 року.

Напрями та заходи Програми зосереджені на реалізації пріоритетних завдань задля забезпечення економічного і соціального розвитку міста шляхом формування і впровадження ефективної системи його обслуговування, підтримки і захисту шляхом концентрації фінансових, матеріально-технічних ресурсів, виробничого і наукового потенціалу.

 2 Стан і аналіз проблем розвитку малого підприємництва у місті 

Мале підприємництво є одним з ефективних важелів вирішення таких економічних і соціальних проблем, як сприяння структурній перебудові економіки, зміцнення економічної бази регіонів, швидке насичення ринку товарами та послугами, послаблення монополізму і розвиток конкуренції, впровадження досягнень науково-технічного прогресу, підвищення експортних можливостей країни, забезпечення зайнятості значної частини населення. Малий бізнес додає економічній системі гнучкості, мобільності, 2. Відділу організаційної та кадрової робbr /font-size:12.0pt;mso-ansi-language:UKоти районної адміністрації оприлюднити дане розпорядження в засобах масової інформації.здатності до швидких структурних , технічних, інноваційних перетворень.

Протягом 2009-2010  2 trtop 195 років основними напрямами діяльності Запорізької міської ради у сфері span style=підтримки підприємництва були: створення сприятливих умов для його інтенсивного розвитку у місті та підвищення потенціалу, усунення, в межах компетенції органів місцевого самоврядування, перешкод, що стримують його подальший розвиток, підвищення конкурентоспроможності малого підприємництва та підтримка місцевих товаровиробників, вирішення проблем зайнятості, ма/pксимально можливе залучення до підприємницької діяльності соціально-незахищених верстКеруючись рішенням Запорізької міської ради від 22.06.2011 № 49 «Про порядок розміщення на території м. Запоріжжя об’єктів ресторанного господарства, торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення» та згідно з протокольним рішенням комісії з питань розміщення на території району об’єктів ресторанного господарства, торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення:в населення, запровадження взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, організацій підприємців та суб’єктів підприємництва з метою консолідації зусиль щодо розв’язання проблемних питань подальшого розвитку підприємництва та інформаційне забезпечення. Реалізація зазначених заходів дозволила зменшити адміністративний тиск на підприємців, впорядкувати процедури розробки та прийняття регуляторних актів, оптимізувати дозвільні процедури та процес започаткування підприємницької діяльності.

Кількість суб’єктів малого підприємництва 

Аналіз діяльності підприємницького сектора економіки міста свідчить про збереження певних позитивних тенденцій його розвитку, хоча підприємництво і зазнало падіння деяких показників через негативні наслідки світов ої фінансово-економічної кризи, яка уразила і економіку України. Тенденція до збільшення кількості суб'єктів підприємниUKцтва в місті збереглася, однак темпи її уповільнилися. Зниження темпів приросту кількості суб’єктів підприємництва обумовлено також падінням їх ділової активності.

У 2009 році в місті функціонувало 10925 малих підприємств, проти попереднього року їх кількість зросла на 9,7 %, або на 965 одиниць. На кінець 2010 року зростання кількості малих підприємств, за попередніми дtext-align:justify;text-indent:35.45ptаними, склало 2,0 %, що становить 11145 одиниць.

Із урахуванням тенденції поступового виходу України з фінансової кризи прогнозується подальше зростання кількості малих підприємств  у 2011 та 2012 роках: на кінець 2011 року вона має скласти  11480 одиниць (103,0% до показника 2010 року), на кіtext-align: centertd width=p style=nbsp;нець 2012 – 11825 одиниць (103,0% до 2011 року).

Кількість фізичних осіб – підприємців в 2009 році склала 55139 чоловік, що на 1,7 % (або на 930 чоловік) менше, ніж у 2008 році.

Загальна кількість суб’єктів малого підприємництва у 2010 році зросла на 781 одиницю, або на 1,2% у порівнянні з 2009 роком і склала 66845 одиниць. У 2011 році прогнозується їх зростання на 1735 одиниць, або на 2,6%  порівняно з 2010 роком.

 

У 2009 році відбулося зниження і кількості найма/strongних робітників на малих підприємствах на 5,8 %. На кінець року їх кількість становила 50754 особи, що на 3100 осіб менше, ніж у 2008 році.

Ряд показників діяльності малого та середнього підприємництва за результатами 2009 року покращився, хоча наслідки кризових явищ відбилися на його розвитку досить відчутно.  Зросла порівняно з попереднім роком  кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення (у 2009 році 134 підприємства, у 2008 – 127) та середньомісячна заробітна плата найманих працівників малих підприємств (у 2009 році – 1021,23 грн., у 2008 – 967,99грн.).

У 2010 році розпочалось поступове зменшення кризових явищ, про що свідчить зростання,  порівtopняно з попереднім роком, кількості новостворених суб’єктів господарювання та збільшення надходжень податків і зборів від суб’єктів підприємництва до бюджету. На кінець року прогнозується збільшення кількості фізичних осіб – підприємців на 1% у порівнянні з попереднім роком, що складатиме 55700 чоловік. На кіне 2. Відділу організаційної та кадрової роботи районної адміністрації оприлюднити дане розпорядження в засобах масової інформації.quot;;MsoNormal/spanstrong style=ць 2011 року прогнозується збільшення їх кількості на 2,5% (57100 чоловік), у 2012 – на 3,0% (58810 осіб). Надходження від діяльності суб’єктів малого підприємництва до бюджету міста у 2009 році склали 195,6 млн. грн. За 2010 рік - 220,0 млн. грн., що 12,5% або на 24,4 млн. грн. більше, ніж за 2009 рік.

За прогнозними показниками на кінець 2010 року у сфері малого підприємництва збільшилася кількість найманих робітників на 3,4 % (52500 осіб). Відповідно передбачається їх зростання у 2011 році до 54600 осіб (на 4,0 %), у 2012 році – до 56700 осіб (на 3,8 %).

 

Галузева структура малих підприємств не відповідає потребам обласного центру та стратегічним напрямам розвитку економіки: найбільша питома вага все ще належить сфері торгівлі, водночас недостатнім є рівень розвитку інноваційної та соціальної сфер, сфери комунальних та індивідуальних послуг.

Із загальної кількості найманих працівників у Запорізь271 valign=/td p lang=кій області у 2009 році 26,2 % було зайнято в торгівлі, в підприємствах з ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку, 17,6% – в промисловості, 16,9% – на підприємствах зі здійснення операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям, 13,3% – в будівництві, 8,3% – в сільському господарстві, мисливстві, лісовому господарстві.

Фонд заробітної плати працівників у малому бізнесі за 2009 рік склав 617,61 млн. грн. Середній рівень заробітної плати в сфері малого підприємництва пос 4. Контроль за  виконанням  розпорядження  покласти на заступника голови районної адміністрації Позднякова О.О.br / font-size:12.0pt;mso-ansi-language:UKtext-align:justify;text-indent:35.45ptтупово зростає, однак, порівняно з показником середньомісячної /tdp lang=strong style=зарплати по місту Запоріжжю, він є досить низьким. Так, середньомісячна заробітна плата одного працівника сфери малого підприємництва у 2009 році становила 1014,06 грн. (проти 967,99 грн. в 2008 році), що на 48,4% менше за сереfont-size:12.0pt;mso-ansi-language:UKдню зарплату по місту (1966,83 грн.).

Найвищий рівень заробітної плати по Запорізькій області спостерігався за наступними видами діяльності: будівництво (1240,49 грн.), операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям (1157,1 грн.), освіта (1122,79 грн.), фінансова діяльність (1064,84 грн.), надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері культури та спорту (1034,04 грн.). Найнижчий – в рибальстві, рибництві (500,3 грн.), на підприємствах з діяльності готелів та ресторанів (677,28 грн.), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (788,12 грн.).

На кінець 2010 року очікуваний рівень заробітної плати у малому підприємництві становив 1133,6 грн. У 2011 році планується підвищення заробітної плати до 1269,58 грн. (112,0 % до показників 2010 року), у 2012 році – 1422,0 грн.

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств області склав 15862,0 млн. грн. (у діючих цінах), що становило 17,8 % загальнообласного показника. Найбільшу питому вагу серед малих підприємств по обсягу реалізації продукції (робіт, послуг) займали підприємства тbr //spanоргівлі; ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (64,6%). Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) у розрахунку на 1 особу склав 203,8 тис.грн.

Реалізація засад державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності

Важливим інструментом поліпшення бізнес-клімату, одного з головних пріоритетів Програми економічних реформ України на 2010–2014 роки, є належне та повне виконання норм державної регуляторної політики. Основний наголос у цій роботі ставився, по-перше, на дотриманні засад гласності, відкритості та прозорості і, по-друге, на виконанні  вимог щодо фахово підготовленого аналізу необхідності державного втручання.

 

З впровадженням положень Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» поширилися правові засади реалізації регуляторної політики неspan style=p 1.2. Додаток 7 „Перелік зон для розміщення пересувної торговельної мережі по реалізації продовольчих, непродовольчих товарів та зон для розміщення об’єктів з надання послуг”: style= style=p style=class= лише на відносини, пов’язані із здійсненням підприємницької діяльності, а і на відносини, пов’язані із здійсненням громадської діяльності взагалі. Істотно розширилися права громадян, суб’єктів господарювання та їх об’єднань щодо участі у підготовці та відстеженні результативності регуляторних актів, збільшилися реальні можливості впливу на регуляторну діяльність і підвищення їх обізнаності щодо такої діяльності. Забезпечується відкритість для громадськості будь-якої інформації, яка стосується регуляторної діяльності.

Велика увага приділялася недопущенню необґрунтованого регулювання господарської діяльності, перегляду та удосконаленню діючих регуляторних актів, забезпеченню участі у розробці регуляторних актів представників громадських об’єднань підприємців, забезпеченню прозорості, гласності та відкритості при прийнятті регуляторних актів.

Одним із інструментів взаємодії влади і бізнесу стали 9 місцевих галузевих рад, створених розпорядженнями міського голови: з питань торгівлі; з питань виробництва та переробки продуктів харчування; промисловості; податкової та митної політики; реклами, поліграфії та видавничої діяльності; дві галузеві ради підприємців з питань надання послуг та діяльності ринків; з питань надання ритуальних послуг; з питань надання туристичних послуг MsoNormalЗ впровадженням положень Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» поширилися правові засади реалізації регуляторної політики не лише на відносини, пов’язані із здійсненням підприємницької діяльності, а і на відносини, пов’язані із здійсненням громадської діяльності взагалі. Істотно розширилися права громадян, суб’єктів господарювання та їх об’єднань щодо участі у підготовці та відстеженні результативності регуляторних актів, збільшилися реальні можливості впливу на регуляторну діяльність і підвищення їх обізнаності щодо такої діяльності. Забезпечується відкритість для громадськості будь-якої інформації, яка стосується регуляторної діяльності. та рекреації.

Протягом 2010 року було прийнято 20 регуляторних актів, здійснено 20 базових, 5 повторних та 4 періодичних відстеження результативності регуляторних актів. На офіційному порталі Запорізької міської влади та у газеті «Запорозька Січ»  розміщувалися 21 проект регуляторних актів, 20 базових, 5 повторних та 4 періодичних відстеження.

Удосконалення процедур започаткування ведення бізнесу

Спрощення процесу входження у бізнес, UKtext-align: justify;тобто процедур державної реєстрації, ліцензування та отримання дозволів на започаткування певних видів підприємницької діяльності у кризових та посткризових умовах є вирішальним чинником прискорення розвитку малого та середнього підприємництва.

Згідно з Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» в місті функціонує Дозвільний центр, в якому видача документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами здійснюється за принципами організаційної єдності.

Створення Дозвільного центру дозволило мінімізувати процес отримання документів дозвільного характеру за рахунок встановлення єдиних вимог до поряд lang=ку їх видачі та скорочення необхідності самостійних звернень суб’єктів господарювання безпосередньо до дозвільних органів для отримання проміжних погоджень та висновків, оскільки документообіг між учасниками дозвільного процесу здійснюється шляхом спілкування чиновників між собою.

У 2010 році до Дозвільного центру звернулося 17684 суб’єкта господарювання, з них 15989 – до представників місцевих дозвільних органів, 1695 – до адміністраторів. Видано 14887 документів дозвільного характеру, з яких 13885 – представниками місцевих дозвільних органів, 1002 – адміністраторами. Надано 11779 консультацій представниками місцевих дозвільних органів та 1338 – адміністраторами.

У засобах масової інформації та на офіційному порталі Запорізької міської влади постійно розміщувалась інформація, щодо правил та вимог для здійснення підприємницької діяльності.

В управлінні розвитку підприємництва, торгівлі та послуг міської ради впроваджено комп’ютерний реєстр видачі дозволів на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг, у відділі по роботі з документами дозвільного характеру впроваджено комп’ютерний реєстр документів дозвільного характеру, що надало змогу відстежувати показники розвитку споживчого ринку міста.

На виконання вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» впроваджено електронний взаємообмін інформацією між державними реєстраторами та органами, що здійснюють постановку підприємців на облік та зняття з нього – ДПА, Пенсійним фондом, Держкомстатом, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

Особливу роль у формуванні конкурентоспроможності малого та середнього бізнесу відіграє наявність у них фінансових ресурсів. Активізація процесу створення та діяльності недержавних гарантійних, лізингових та страхових установ, забезпечення можливості для суб’єктів малого та середнього бізнесу отримання кредитів, в тому числі середньо - та довгострокових, з прийнятним розміром кредитної ставки; мікрокредитів, що надаються за спрощеною схемою та швидким оформленням, часткове відшкодування відсотків по кредитах за рахунок бюджетних коштів; споживчих кредитів, гарантій по кредитах сприятиме розв’язанню фінансово-кредитних проблем підприємців.

Фінансова підтримка розвитку малого підприємництва здійснюється за рахунок міського бюджету, коштів Запорізького міського фонду підтримки підприємництва, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, громадсstrong style=ьких об’єднань підприємців, суб’єктів підприємницької діяльності тощо.

Рішенням міської ради від 19.05.2010 № 34 передбачено фінансування на розвиток підприємництва у 2010 році у сумі 380,0 тис. грн., з них 300,0 тис. грн.– на реалізацію бізнес-проектів, 30,0 тис. грн. – на програму розвитку електронпідтрим ка місцевих виробників; ного центру правової, економічної і науково-технічної інформації для підтримки малого бізнесу та підприємців-початківців, 10,0 тис. грн. – на проведення конкурсу бізнес-планів для молоді; 30,0 тис. грн. – на реалізацію рейтингової програми «Бізнес-лідер», 10 тис. грн. – на ресурсне та інформаційне забезпечення та подальше формування інфраструктури.

На жаль, через обмеженість коштів у міському бюджеті протягом 2010 року виділено 147,2 тис. грн., з яких 80,0 тис. грн. – на реалізацію бізнес-проектів, 20,0 тис. грн. – на реалізацію рейтингової програми «Бізнес-лідер Запоріжжя-2010», 47,2 тис. грн. – на проведення семінарів для учасників міського конкурсу бізнес-планів в рамках розвитку молодіжного підприємництва та на функціонування електронного центру правової, економічної та науково-технічної інформації.

На виконання Закону України «Про загальнообов’язкове державне страхування на випадок безробіття» міський центр зайнятості населення здійснює виплату одноразової допомоги безробітним для організації підприємницької діяльності.

На 2011 рік передбачається фінансування заходів з підтримки підприємництва з міського бюджету у сумі 100,0 тис. грн., на 2012 рік – 107,9 тис. грн.

Завдяки постійній актуалізації баз даних та моніторингу потреб членів ЗТПП здійснюється їх інформування щодо проведення семінарів, ділових pмісій, переговорів та інших заходів, які можуть зацікавити підприємців та суттєво вплинути на розвиток їхнього бізнесу, надаються можливості для пошуку партнерів та інвесторів.

Створено базу інвестиційних проектів, яка доступна на сайті www.cci.zp.ua/invest.

Ресурсне та інформаційне забезпечення

Одним із вагомих чинників успішного розвитку малого та середнього підприємництва є швидкий пошук оптимальної стратег#xa;mso-ansi-language:UKії виживання та негайне реагування на зміни у бізнес-кліматі. Реалізація цих конкурентних переваг потребує інформаційно-консультативної та ресурсної підтримки.

Оскільки ефективний розвиток бізнесу без використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій є неможливим, то зусилля влади спрямовувалися на розвиток інтернет-ресурсів, що сприяло забезпеченню вільного доступу підприємців до баз даних про ресурси міста, ділові, в т.ч. зарубіжні пропозиції, бізнес-програми, тендери на закупівлю товарів (робіт, послуг), виставки, ярмарки, міжнародні заходи тощо. Також для інформаційного забезпечення підприємців використовувалися можливості засобів масової інформації, проводилися «круглі столи» та семінари.

Завдання із поліпшення консультативного та ресурсного забезпечення підприємництва передбачається вирішувати шляхом формування сучасної інфраструктури його підтримки, орієнтованої на задоволення всього спектру потреб підприємців, у тому числі с style=творення на засадах державно-приватного партнерства муніципальних бізнес-центрів та бізнес-інкубаторів.

Рішенням виконавчого комітету міської ради від 30.06.2010 № 276 було затверджено Програму «Функціонування електронного центру правової, економічної та науково-технічної інформації для підтримки малого бізнесу та підприємців-початківців» в рамках забезпечення подальшої діяльності бізнес-інкубатора Запорізького центру науки, інновацій та інформатизації. Інформаційним порталом ЗОСПП(Р) «Потенціал» надавалися підприємцям інформаційні послуги.

До відома суб’єктів підприємницької діяльності постійно доводилась інформація про проведення ярмарків, виставок, торговельне обслуговування масових заходів, в яких бажаючі могли взяти участь. Для тих безробітних, які вирішили відкрити власну справу, Запорізький міський центр зайнятості пропонував інформаційні та консультаційні послуги в частині організації підприємницької діяльності, ведення власного бізнесу, проводилися ярмарки вакансій, аукціони претендентів, презентації професій та підприємств. За направленнями служби зайнятості у базp class=UKових центрах зайнятості безробітні навчалися на  курсах «Основи підприємницької діяльності» та відвідували профінформаційні семінари на тему: «Як розпочати свій бізнес» за участю податкових державних інспекцій.

Міським фондом підтримки підприємництва проводилися семінари-тренінги для студентської аудиторії Класичного приватного університету на теми: «Як відкрити власну справу», «Розвиток підприємницького потенціалу», «Управління складними переговорами», «Правові аспекти підприємницької діяльності». Спільно з ПП «Бест-софт» для суб’єктів господарювання проведено семінари на теми: «Де та як отримати фінансову підтримку», «Основні фонди на підприємстві», «Як заповнити нові бланки ПФУ з персоніфікованого звіту».

Продовжували свою роботу Громадська рада при Запорізькій митниці, консультативні пункти з актуальних питань оподаткування та митного регулювання.

Фахівці Запорізької державної спеціалізованої податкової інспекції по роботі з великими платниками податків, у рамках угоди про співробітництво із Запорізькою ТПП, проводили безкоштовні консультації з податкової звітності для підприємств-членів ЗТПП.

З метою ознайомлення суб’єктів господарювання зі змінами у законодавстві, звітності до Пенсійного фонду, порядком декларування доходів громадян, з переліком послуг служби зайнятості по підготовці персоналу та інше, на наради запрошувались представники обласного управління у справах захисту прав споживачів, управління Пенсійного фонду, районних контролюючих служб, районні архітектори.

ЗЦНІІ спільно з інспекцією  Держенергонагляду в Запорізькій  області  проведено навчання з правил технічної експлуатації теплових устаткувань та мереж для підприємницьких структур.

З метою забезпечення інформаційної підтримки суб’єктів малого підприємництва управлінням житлового господарства міської ради щомісячно публікується в газеті «Орієнтир» перелік вільних нежитлових приміщень, що пропонуються для задоволення в них потреб малих підприємств.

Ефективно функціонує інформаційно-аналітична система обліку та контролю за рухом нерухомого майна, що знаходиться в комунальній власності, та за станом оплати за нежитлові приміщення, які знаходяться в орендному користуванні.

У 2010 році було передано в оренду підприємцям приміщення загальною площею 2304,73 м2. Приватизовано 92 об’єкти комунальної власності загальною площею 21013,0 м2, з них 18 об’єктів торгівлі, 38 – з надання послуг, 3 приватних підприємства, 9 товариств з обмеженою відповідальністю, 1 колективне підприємство, 1 ремонтно-будівельний кооператив, 1 медичний заклад та інші. На 70 приватизованих об’єктах проводяться капітальні ремонти. Загальна сума інвестицій суб’єктів підприємницької діяльності в приватизовані об’єкти склала понад  3250 тис. грн. В газетах «Запорозька Січ» та «Запорізька правда» публікувалися повідомлення про приватизовані об’єкти та інформація стосовно процесу приватизації комунального майна.

Запорізькою торгово-промисловою палатою приділялось багато уваги впровадженню питань маркетингу, логістики, техніки активних продаж, франчайзингу, управління якістю. Здійснювалося інформаційне забезпечення та консультації з питань роботи Третейського суду, нових розробок, технологій тощо. Протягом 201p class=/p0 року відділом виставок ЗТПП проведено 19 виставкових заходів в приміщенні Виставкового Центру «Козак Палац», які супроводжувались тематичними конференціями.

Реалізація заходів щодо інформаційної підтримки суб’єктів малого підприємництва сприяла збільшенню їх кількості, підвищенню ефективності їх діяльності, якості продукцp style=MsoNormalії і послуг та конкурентоспроможності.

Інноваційні проекти та пілотні програми

Стимулювання і підтримка інновацій є однією із найважливіших функцій державного регулювання економіки, яка спрямована на підвищення конкурентоспроможності вітчизняних суб’єктів господарювання на внутрішньому та зовнішньому ринках. Для малого підприємництва це одна з умов виживання у сучасних складних економічних умовах. Програмні заходи із розвитку інноваційної діяльності були спрямовані на створення умов для активного використання інновацій у широкому спектрі напрямів – технологіях, менеджменті, маркетингу та ін.

Підтримка інноваційних проектів та пілотних програм здійснювалася шляхом надання методичної, консультативної, інформаційної допомоги суб’єктам підприємництва, залучення їх до участі у виставкових, презентаційних заходах тощо.

За програмою Національного контактного пункту України зі співробітництва з Європейським Союзом у сфері науки і технологій підготовлено посібник-презентацію за темою створення інформаційної text-align:justify;text-indent:35.0ptмережі для науковців і дослідників Запорізького регіону.

ЗЦНІІ проводилися засідання ділового клубу «Підприємництво, інформація, інновація», на яких розглядалися питання співпраці винахідників та підприємців м. Запоріжжя.

З метою інформування підприємців щодо нових розробок і комерціалізації об’єктів інтелектуальної власностіfont-size:12.0pt;mso-ansi-language:UK/span на сайті біржі інтелектуальної власності інноваційного бізнес-інкубатора ЗЦНІІ розміщувалися об’єкти інтелектуальної власності.

Створення інноваційниspan style=х структур є одним з найбільш перспективних шляхів виходу економіки із кризового стану.

З метою формування інноваційного іміджу Запорізького краю ЗЦНТЕІ формувався буклет «Інноваційний портрет Запоріжжя», в якому розміщено 102 інформаційних матеріали, захищених за нормами патентного і авторського права.

Запорізьким міським фондом підтримки підприємництва та Запорізькою торгово-промисловою палатою проводилась робота по виконанню рейтингової програми «Бізнес-лідер Запоріжжя-2010», затвердженої рішенням виконавчого комітету міської ради від 22.04.2010 № 165.

Протягом 2010 року було проведено незалежну експертну оцінку рейтингу підприємців малого та середнього бізнесу – учасників Програми. Всього в програмі приймало участь 69 суб’єктів господарювання, з яких 6 визнано переможцями, 11 – лауреатами, 2 – кращими учасниками.

Переможцям і лауреатам конкурсу було надано можливість розробити, впровадити та сертифікувати системи менеджменту якості, відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2000 з метою подальшого підвищення їх ділової досконалості та конкурентоспроможності.

З метою заохочення молодих підприємців, створення нових молодіжних підприємств та економіко-правової підготовки молоді міста до діяльності в ринкових умовах рішенням виконавчого комітету міської ради від 3text-align: justify;1.05.2010 №234 було затверджено Програму проведення семінарів та конкурсу «Бізнес-проектів» в рамках розвитку молодіжного підприємництва.

Запорізькою торгp style=/pp style=ово-промисловою палатою спільно з Магдебурзькою ТПП було утворено кластер з енергозбереження, до складу якого увійшло 8 підприємств. Головною метою кластеру є просування інтересів учасників на ринку новітніх технологій.

Підсумки аналізу розвитку малого підприємництва у м. Запоріжжі надають можливість стверджувати, що тенденція до кількісного росту суб’єктів малого підприємництва збереглася, але темпи її зменшилиspan style=ся. До факторів негативного впливу на показники розвитку підприємництва належать обмеженість фінансово-кредитних ресурсів та державних інвестицій, надмірне податкове навантUKp style=/spantext-align: center;аження, зростання цін, інфляція, низький рівень платоспроможності населення, скорочення споживчого попиту тощо. Проблеми розвитку малого підприємництва у місті, пов’язані з нестабільністю політичної та економічної ситуації, недосконалою податковою політикою, обмеженим доступом до фінансування, збігаються з проблемами для України загалом та потребують вирішення перш за все на загальнодержавному рівні.

Задля вирішення зазначених проблем на місцевому рівні міською радою запроваджувалися заходи з підвищення конкурентоспроможності малого бізнесу, проведення регуляторної політики, вдосконалення дозвільної системи. Однак, це не надало можливості стримати тенденції щодо погіршення показників розвитку малого бізнесу.

Передбачається, що виконання заходів Програми на 2011–2012 роки, спрямованих на реалізацію пріоритетних завдань у визначених напрямах, сприятиме подоланню негативних наслідків фінансово-економічної кризи, поліпшенню інвестиційного та бізнес-клімату у місті Запоріжжі, розкритті підприємницького потенціалу для вирішення соціальних проблем та забезпечення економічного росту. 

Головна мета Програми та очікувані результати

Головною метою Програми розвитку та підтримки малого підприємництва у м. Запоріжжі на 2011-2012 роки є усунення зайвих адміністративних бар’єрів на шляху розвитку підприємництва, подальше ресурсне, інформаційне забезпечення підприємницької діяльності, розвиток бізнес-інфраструктури та удосконалення механізмів фінансово-кредитної підтримки розвитку малого підприємництва, створення сприятливих умов для активіз ації підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату, забезпечення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва, підвищення його ролі у вирішенні завдань соціально-економічного розвитку міста.

Пріоритетними завданнями Програми є:

1) забезпечення якісного, прозорого державного та муніципального регулювання у сфері господарської діяльності:

- залучення громадських організацій та підприємців до оцінки ефективності дії та аналізу наслідків впровадження регуляторних актів та нормативно-правових актів з питань підприємництва;

- покращення якості та забезпечення прозорості регуляторної діяльності.

2) реформування дозвільної системи, оптимізація діяльності з надання адміністративних послуг фізичним та юридичним особам:

- спрощення умов отримання дозвільних документів;

- запровадження стандартів на надання адміністративних послуг фізичним особам та юридичним особам;

- /p/supзабезпечення прозорості діяльності дозвільних, адміністративних та інших регуляторних органів, формування відкритого інформаційного простору у цій сфері.

3) фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого підприємництва, створення сприятливого інвестиційного клімату:

- розробка, впровадження нових механізмів фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки малого підприємництва;

- розробка та впровадження механізму залучення інвестицій в мале підприємництво.

4) розвиток інфраструктури підтримки малого підприємництва:

- створення сучасних елементів інфраструктури - бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, наукових, технологічних та інноваційних парків;

- інформаційно-методичне та організаційне забезпечення розвитку інфраструктури підтримки малого та середнього бізнесу, громадських об’єднань підприємців;

- залучення молоді до підприємницької діяльності.

5) підвищення конкурентоспроможності та інвестиційно-інноваційної привабливості малого підприємництва:

-Аналіз діяльності підприємницького сектора економіки міста свідчить про збереження певних позитивних тенденцій його розвитку, хоча підприємництво і зазнало падіння деяких показників через негативні наслідки світов ої фінансово-економічної кризи, яка уразила і економіку України. Тенденція до збільшення кількості суб'єктів підприємниUKцтва в місті збереглася, однак темпи її уповільнилися. Зниження темпів приросту кількості суб’єктів підприємництва обумовлено також падінням їх ділової активності. створення умов для кластеризації економіки;

- впровадження та розширення доступу до інноваційних технологій;

- підтримка місцевих товаровиробників та забезпечення виробництва якісної місцевої продукції, підвищення експортного потенціалу у зв’язку із вступом до СОТ;

- сприяння залученню інвестицій в підприємства малого бізнесу.

Очікуваними результатами впровадження Програми є підвищення ділової активності населення, прискорення розвитку малого підприємництва, використання його потенційних можливостей, перетворення його на дієвий механізм розв’язання економічних і соціальних проблем, зменшення рівня тіньового обігу у сфері підприємництва, позитивний вплив на вирішення проблем безробіття, насичення вітчизняного ринку товарами і послугами та збільшення внеску малих підприємств і приватних підприємців-фізичних осіб у валовий внутрішній продукт.

Реалізація заходів Програми дасть змогу збільшити порівняно з 2010 роком:

- надходження від діяльності суб’єктів малого підприємництва до бюджетів всіх рівнів на 9% (240,0 млн. грн.);

- кількість малих підприємств на 3,0% (11480 одиниць);

- кількість суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб на 2,5% (57100 чоловік);

- розмір середньомісячної заробітної плати працівників малих підприємств на 12,0% (1269,58 грн.);

- обсяги товарообороту роздрібної торговельної мережі та громадського харчування на 15%,

- обсяги  реалізації платних послуг на  15%.

Дозволить:

- підвищити якість державного регулювання за рахунок поглиблення регуляторної діяльності на місцевому рівні;

- оптимізувати та уніфікувати процедури надання адміністративних послуг юридичним та фізичним особам;

- запровадити системи навчання суб’єктів малого підприємництва та підвищення кваліфікації власників, керівників та найманих працівників шляхом проведення семінарів, тренінгів щодо підвищення ефективності пЗ метою ознайомлення суб’єктів господарювання зі змінами у законодавстві, звітності до Пенсійного фонду, порядком декларування доходів громадян, з переліком послуг служби зайнятості по підготовці персоналу та інше, на наради запрошувались представники обласного управління у справах захисту прав споживачів, управління Пенсійного фонду, районних контролюючих служб, районні архітектори.text-align: justify;рийняття управлінських рішень;

- підвищити конкурентоспроможність продукції місцевих товаровиробників, забезпечити її популяризацію та реалізацію;

- запровадити ефективні інформаційні системи задля взаємодії з суб’єктами малого підприємництва.

 

3 Організація контролю за ходом виконання Програми розвитку та підтримки малого підприємництва у м. Запоріжжі на 2011-2012 роки

Координацію діяльності щодо виконання заходів Програми здійснює управління розвитку підприємництва, торгівлі та послуг міської ради.

Форми і методи організації контролю за виконанням Програми включають:

- постійний аналіз ходу виконання Програми;

- забезпечення виконання Програми фінансовими та іншими ресурсами;

- підтримку постійного зворотного зв’язку з суб’єктами, що беруть участь у виконанні Програми.

Процес контролю за /ptext-align: justify;p style= реалізацією Програми здійснюється:

- Запорізькою міською радою;

- постійною комісією міської ради з питань розвитку підприємництва, торгівлі, побутового обслуговування населення та захисту прав споживачів;

- міською координаційною радою з питань розвитку підприємництва;

- громадськими організаціями та об’єднаннями підприємців.


Яндекс.Метрика  
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet