Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206


Рішення міської ради

УКРАЇНА
ЗАПОРІ3ЬКА MICЬKA РАДА
РІШЕННЯ
м. Запоріжжя

№ 17 -2006-12-27 - Про ринковий збір

На виконання Законів України від 21.05.97 № 280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні”, Декрету Кабінету Міністрів України від 20.05.93 № 56-93 “Про місцеві податки та збори”, Указу Президента України від 28.06.99 № 761/99 “Про впорядкування механізму сплати ринкового збору”, а також з метою визначення кола осіб, які звільняються від сплати ринкового збору, та кількості місць для надання цим особам на ринках міста Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про ринковий збір (додається), розмір ринкового збору для громадян та юридичних осіб (додається).
2. Рекомендувати Спеціалізованій державній податковій інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Запоріжжі (Кривошапка Н.М.) та районним державним податковим інспекціям м. Запоріжжя здійснювати щомісячні перевірки щодо правильності обчислення, повноти та своєчасності стягнення ринкового збору адміністраціями ринків.
3. Затвердити кількість торгових місць на ринках міста, для надання їх малозабезпеченим громадянам та особам, що мають пільги по сплаті ринкового збору, для здійснення торговельної діяльності без сплати ринкового збору (додається).
4. Дозволити міському голові у виняткових випадках, пов'язаних з необхідністю забезпечення мешканців міста продовольством та промисловими товарами, приймати розпорядження (з подальшим затвердженням цього розпорядження на сесії міської ради) щодо встановлення особливого порядку продажу продовольчих та непродовольчих товарів у місті і звільнення суб'єктів господарювання від сплати місцевих податків та зборів на короткий термін - до 6 місяців.
5. Протягом дії цього рішення відділам з питань соціальної допомоги районних адміністрацій міської ради:
5.1. Забезпечити видачу направлень малозабезпеченим громадянам на ринки міста.
5.2. Направлення надавати строком не більше, ніж на 12 місяців.
5.3. Щоквартально, до 5 числа наступного за звітним кварталом місяця, надавати управлінню розвитку підприємництва, торгівлі та послуг міської ради інформацію щодо кількості направлень, виданих малозабезпеченим громадянам на ринки міста згідно з їх заявами з зазначенням дати видачі направлення і на який термін видано.
6. Адміністраціям ринків:
6.1. Виділити місця на ринках для малозабезпечених громадян та осіб, які мають пільги по сплаті ринкового збору, згідно з затвердженою кількістю та надавати їх малозабезпеченим громадянам на підставі направлень відділів з питань соціальної допомоги районних адміністрацій міської ради та згідно з посвідченнями інвалідів.
6.2. Щоквартально, до 5 числа наступного за звітним кварталом місяця, надавати до управління розвитку підприємництва, торгівлі та послуг міської ради інформацію про кількість місць, використаних впродовж кварталу малозабезпеченими громадянами, інвалідами Великої Вітчизняної війни I, II груп та особами, прирівняними до них по пільгам, з зазначенням терміну їх використання.
7. Рішення міської ради від 23.12.2005 № 6 “Про ринковий збір” вважати таким, що втратило чинність.
8. Дане рішення надрукувати у засобах масової інформації.
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гриценка В.В., заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальника фінансового управління міської ради Малиш В.І., начальника спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Запоріжжі Кривошапку Н.М., начальників районних державних податкових інспекцій м. Запоріжжя та постійну комісію міської ради з питань розвитку підприємництва, торгівлі, побутового обслуговування населення та захисту прав споживачів (Лобатенко В.П.).
Міський голова Є.Г.Карташов
  ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
27.12.2006 № 17

Положення про ринковий збір

1.  Загальне положення

Ринковий збір – це плата за право займання місця для торгівлі на ринках міста, в тому числі у павільйонах, на критих та відкритих столах, майданчиках (включаючи орендовані), з автомобілів, причепів, мотоциклів, візків, ручних візків тощо.
Торговельне місце – площа, відведена для розміщення необхідного для торгівлі інвентаря (вагів, лотків тощо) та здійснення продажу продукції з прилавків (столів), транспортних засобів, причепів, візків (у тому числі ручних), у контейнерах, кіосках, палатках, холодильних вітринах тощо.
Розмір одного торгового місця на ринку визначається на підставі затвердженого проекту, технічного паспорту та інших документів, а при відсутності останніх, затвердженого наказом керівника ринку розміром торговельного місця, який вже фактично сформувався на даному ринку, враховуючи, що одне торгове місце не може бути більше двох погонних метрів стола або прилавка.
В павільйонах (переобладнаних з лотків), палатках, контейнерах, майданчиках з продажу товарів з автотранспортних засобів, причепів тощо, розмір одного торгового місця не може бути більше 4 кв.м торгової площі. При продажу автотранспорту, запчастин з легкового автотранспорту та мотоциклів, одним торговим місцем є торгова площа, на якій розташована одиниця автотранспортного засобу. Одним торговельним місцем при розміщенні на ринку гральних автоматів вважається одна щілина-монетоприймальник. При здійсненні діяльності з організації інших видів азартних ігор розмір торговельного місця визначається на загальних підставах, згідно з даним Положенням.
Усі торговельні місця позначаються номерами.

2.  Механізм справляння та порядок сплати збору

Платниками ринкового збору є суб'єкти господарювання, а також фізичні особи. Платнику ринкового збору видається касовий чек про сплату ринкового збору у розмірах, визначених у додатку № 1.
Чек повинен зберігатися до закінчення торгівлі. Передача документів про сплату ринкового збору третім особам забороняється.
У випадках, коли суб'єкт господарювання або фізична особа здійснює торгівлю різними видами продукції або товару, то з нього стягується найбільша ставка ринкового збору, яка затверджена на той чи інший товар.
Ринковий збір справляється за кожен період торгівлі (згідно з встановленим режимом роботи) контролерами і касирами ринку протягом 2-х годин з початку роботи ринку, який має до 1000 торговельних місць, та протягом 3-х годин з початку роботи ринку, що має більше 1000 торговельних місць. Після закінчення двох або трьох годин від початку роботи ринку (відповідно до кількості торговельних місць на ринку) ринковий збір сплачується продавцем до зайняття торговельного місця. На підставі касового чеку про сплату ринкового збору платнику надається місце торгівлі.
На території ринку не справляється ринковий збір з юридичних осіб – підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, розташованих на території ринку у стаціонарних приміщеннях (магазинах, кіосках), та з власних торговельних та закупівельних підрозділів ринку незалежно від площі та типу займаного місця.
Пільги по сплаті ринкового збору надаються інвалідам Великої Вітчизняної війни I, II груп та прирівняним до них по пільгам особам, а також малозабезпеченим громадянам.
Базовий звіт (податковий період) для ринкового збору дорівнює календарному місяцю.
Адміністрація ринку щомісяця подає до управління розвитку підприємництва, торгівлі та послуг міської ради, районній адміністрації міської ради, розрахунок ринкового збору протягом 5-ти календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця, державним податковим інспекціям (далі по тексту ДПІ) за місцем податкової реєстрації протягом 20-ти календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.
Якщо останній день строку подання розрахунку припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається наступний за вихідним або святковими днями робочий день.
Адміністрація ринку два рази на тиждень (понеділок, четвер) сплачує авансові внески ринкового збору до бюджету.
Сума збору у повному обсязі, обчислена відповідно до розрахунку за звітний місяць (з урахуванням фактично сплачених авансових внесків за місяць), повинна бути внесена платником відповідно до Закону.
Кошти від ринкового збору зараховуються на відповідні рахунки міського бюджету міста.

3. Відповідальність та контроль за надходженням ринкового збору до бюджетів міста та районів

Адміністрація ринку зобов'язана справляти ринковий збір, контролювати його оплату продавцями та перераховувати цей збір до місцевого бюджету в термін та обсягах, передбачених чинним законодавством.
Адміністрація ринку має право позбавляти продавців торговельного місця в разі:
-   несплати ринкового збору;
- систематичного (більше двох разів) порушення Положення про ринковий збір.
Адміністрація ринку несе відповідальність за неподання, несвоєчасне подання розрахунку ринкового збору до ДПІ за місцем знаходження, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати податку до бюджету відповідно до Закону України від 21.12.2000 № 2181-III “Про погашення зобов'язань перед бюджетами та державними цільовими фондами”, Закону України від 04.12.90 № 509-ХII “Про державну податкову службу” та Указу Президента України від 28.06.99 № 761/99 “Про впорядкування механізму сплати ринкового збору”.
За сплату ринкового збору несуть відповідальність продавці на ринку та адміністрація ринку відповідно до чинного законодавства.
Контроль за своєчасністю подання розрахунку ринкового збору до органу податкової служби, правильністю його обчислення, повнотою та своєчасністю сплати до бюджету здійснюють ДПІ міста.
Секретар   ради Ю.В.Каптюх
  ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
27.12.2006 № 17

Розмір ринкового збору
для громадян та юридичних осіб
№ п/п

Об'єкт оподаткування

Розмір ставок за

1 торгове місце (грн)

фізичної

особи

юридичної

особи

1

2

3

4

Продовольчі ринки

1.

За продаж елементів живлення 
0,85
5,1

2.

За продаж періодичних видань
1,1
5,1

3.

За продаж склотари (банок, пляшок та т.і.), ремкомплектів, метизів, неліквідів, які можуть бути викорис-тані в побуті, крім квітів, визначених у п.6,  розсади квітів та овочевих культур і їх насіння,

1,1

15,0

4.

За продаж плодоовочевої продукції, зелені,  домашньої худоби, котів, собак, птахів, декоративних риб та птахів, кліток, акваріумів та інших предметів, необхідних для розведення і утримання звірів, птахів, риб, котів, собак тощо, супутніх товарів.

1,5

15,0

5.

За продаж морозива, сухофруктів, винограду, грибів, горіхів, баштанних культур, хлібобулочних виробів, продукції підприємств громадського харчування, соління та квашення, канцтоварів, ліків, лікарських рослин, лотерейних та інших білетів, за надання послуг, крім діяльності з проведення азартних ігор
2,0
15,0

6.

За  продаж   огірків,  помідорів  (з листопада по бере-
зень), картоплі,  молока, молочної продукції (сир, ряжанка, сметана, сир твердий), ), іноземної плодоовочевої продукції (цитрусових, тропічних фруктів та овочів, гранат, хурми), меду, м’яса, м’ясопродуктів, птиці битої, кролів, нутрій, копченостей, риби свіжої та переробленої, морепродуктів, олії, яєць, м’ясних, рибних та плодоовочевих консервів,  макаронних виробів, цукру, борошна, круп, розфасованих продуктів,
напоїв тютюнових виробів, зерна, продуктів харчової промисловості, саджанців плодових, декоративних дерев та кущів, усіх видів продовольчих товарів з автотранспортних засобів, причепів, усіх видів промислових товарів, у т.ч. з автотранспортних засобів, квітів (троянда, гвоздика, кала, лілея, жоржина, бербера,
гладіолус, хризантема, орхідея), в т.ч. квіткові ринки. Тюльпан, нарцис, мімоза (з жовтня по березень), книг
     2,55
   20,0

7.

Діяльність з проведення азартних ігор
2,55
5,1

Непродовольчі ринки

1.

За продаж періодичних видань
 1,1
5,1

2.

За продаж супутніх товарів
     1,5
15,0

3.

За продаж лотерейних та інших білетів, за надання послуг, крім діяльності з проведення азартних ігор
 2,0
15,0

4.

За продаж хлібобулочних виробів, продукції громадського харчування
2,0
15,0

5.

За продаж усіх видів продтоварів,  промтоварів ( у т.ч. одягу „Second hand”),товарів для мисливства та рибалки,  косметично-парфумерних виробів, предметів гігієни та санітарії, товарів побутової хімії, пестицидів та агрохімікатів, будівельних матеріалів, відео-, аудіо-, розмножувальної та орг.техніки, комплектуючих до них, побутової техніки, меблів, посуду, ковдр, килимів, транспортних засобів та запчастин до них, інструменту, (в т.ч. з автотранспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, причепів, в т.ч. з інших  місць),  виробів із натуральної шкіри, хутра, ювелірних виробів, печей мікрохвильових, сантехніки та ін., усіх видів промтоварів з автотранспортних засобів, причепів
2,55
17,0

6.

Діяльність з проведення азартних ігор
2,55
5,1
                                              Змішані ринки

1.

Продовольчі товари

За ставками продо-вольчих ринків

2.

Непродовольчі товари

За ставками непродо-вольчих ринків

3.

За продаж  періодичних видань
 1,1
5,1

4.

За продаж супутніх товарів
 1,5
15,0

5.

За продаж лотерейних та інших білетів, за надання послуг, крім діяльності з проведення азартних ігор
2,0
15,0

6.

За продаж книг
   2,55
17,0

7.

Діяльність з проведення азартних ігор
   2,55
    5,1Секретар ради Ю.В.Каптюх
  ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
27.12.2006 № 17

Кількість торгових місць на ринках для надання
їх малозабезпеченим громадянам та особам, що
мають пільги по сплаті ринкового збору для здійснення
торговельної діяльності без сплати ринкового збору

Жовтневий р-н

Ринок Центральний КП „Запоріжринок

80
Ринок „Малий” КП „Запоріжринок”
60
Торговельний майданчик ТОВ „Дніпротранссервіс”
30
170

Заводський р-н

Заводський ринок КП „Запоріжринок”
30

Комунарський р-н

Ринок „Космос” КП „Запоріжринок”
14
Торговельний майданчик ТОВ „Гурман-Люкс” ЗАТ ЗАЗ
8
Ринок ТОВ „Торгсервіс”
10
Ринок ТОВ „ВКФ „ЗОРЗ”
20
Ринок ТОВ „Олександрівський”
30
82

Ленінський р-н

Ринок ПФ „Латус”
30
Ринок „Правобережний” ПП Попова О.О.
30
Ринок ТОВ „Універсал-маркет”
30
Ринок Соц.міста КП „Запоріжринок”, у т.ч. квітковий павільйон
60
Торговельний майданчик ЗАТ „Хортиця-Лада”
15
КОКА „Флора”
5

170

Орджонікідзевський р-н

Критий ринок КП „Запоріжринок”
20
„Вознесенівський ринок” ТОВ „Аверс”
30
Торговельний майданчик „Слов'янський” ТОВ „Азов”
10

60

Хортицький р-н
Ринок „ Ювілейний ” ПФ „ Берни ”

30
Ринок „Воронезький” ТОВ „ВІД”
15
Ринок „Хортицький” КП „Запоріжринок”
20
Ринок ТОВ „ВЕД”
5

70

Шевченківський р-н

ТОВ „Речовий ринок Анголенко”
30
Торговельний майданчик „Військторг- 188”
4
Торговельний майданчик ЗАТ ТФ „Галакс”
10
Торговельний майданчик по вул. Чарівній, 52а КП „Запоріжринок”
20
Авторинок ТОВ ВК „Гвідон-Плюс”
5
Торговельний майданчик ТОВ „Стиль”
5
Торговельний майданчик ПФ „Сокіл”
15
89
Усього по місту:
671
Секретар ради Ю.В.Каптюх


Яндекс.Метрика  
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet